สำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่

สำนักงานฯ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนทางด้านกฎหมายโดยให้บริการด้านกฎหมายทุกฐานะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานฯ ได้จัดตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นทนายความเชียงใหม่ก็ว่าได้
ทนายความเชียงใหม่เป็นทนายมืออาชีพ คุณสามารถปรึกษาด้านคดีความฟรี โดยทนายมืออาชีพ โทร 0957788803 ได้ตลอดเวลา ความเดือดร้อนทางด้านกฎหมายนั้น อาจจะเป็นความเดือดร้อนในทางคดีแพ่ง อาทิ คดีถูกครอบครองปรปักษ์ที่ดิน ไม่ได้รับการแบ่งปันทรัพย์มรดกจากทายาท ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ ผิดสัญญาก่อสร้าง ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาเช่าซื้อรถ ละเมิด เป็นต้น หรืออาจจะเป็นความเดือดร้อนในทางคดีอาญา อาทิ ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาในข้อหายักยอก ลักทรัพย์ ฉ้อโกง พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ หรือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาทุกกรณีเพื่อให้ได้รับการชดใช้เยี่ยวยาจากการกระทำความผิดทางอาญาของจำเลย เป็นต้น สำนักงานฯ และทีมทนายเชียงใหม่จึงมุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทางด้านกฎหมาย โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชนฟรีโดยไม่เก็บค่าบริการ

 

ทนายเชียงใหม่

 

 

 

รับว่าความดังนี้

คดีแพ่ง ซึ่งเป็นคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน อาทิ พิพาทกันเรื่องรถยนต์ พิพาทกันเรื่องที่ดิน พิพาทกันเรื่องทรัพย์มรดก พิพาทกันเรื่องรถชนกัน เป็นต้น คดีเหล่านี้เรียกว่าเป็นคดีแพ่ง โดยยกตัวอย่างเช่น คดีกู้ยืมเงิน คดีเช่าซื้อ คดีบัตรเครดิต คดีเช่าทรัพย์ คดีละเมิด คดีที่ดิน และคดีอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิตามสัญญาทุกประเภท
คดีอาญา เป็นคดีที่มีโทษ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ริบทรัพย์ ปรับ หากมีอัตราโทษเหล่านี้ จะเป็นความผิดทางอาญาทั้งนั้น เช่น คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีลักทรัพย์ คดีทำร้ายร่างกาย คดีฆ่า และคดีอื่นๆ อันมีโทษจำคุกทุกประเภท ทุกข้อหา
คดีแรงงาน เป็นคดีพิเศษที่แยกออกมาจากคดีแพ่งทั่วไป ซึ่งเป็นคดีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนใหญ่แล้วจะพิพาทกันเมื่อเกิดการเลิกจ้างกันขึ้น เช่น คดีเรียกค่าชดเชย ค่าจ้าง เรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก การเลิกจ้าง ได้รับอันตรายจากการทำงาน จนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต
คดีปกครอง เป็นคดีพิเศษที่มีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นเอกชนซึ่งใช้อำนาจทางปกครอง อาทิ มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น คดีปกครอง เช่น คดีผิดสัญญาทางปกครอง คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีเรียกร้อง ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีแพ่ง

คดีแพ่ง สำนังานฯ ให้บริการ ฟ้องร้องดำนินคดีทางแพ่งต่างๆ แก้ต่างคดีที่ถูกฟ้องทางแพ่ง ร่างสัญญาให้รัดกุม จัดทำพินัยกรรม ตรวจสอบข้อสัญญา รวมถึงประนีประนอมยอมความ
 

 

ทนายความเชียงใหม่

คดีอาญา

คดีอาญา สำนักงานฯ ให้บริการในการร้องทุกข์ ฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาลโดยตรงทุกข้อหา แก้ต่างคดีทุกข้อหา ดูแลให้ได้รับความเป็นทางกฎหมายในชั้นตำรวจ อัยการ และชั้นศาลรวมถึงร่างอุทธรณ์ ฎีกา
 

ทนายความเชียงใหม่

คดีแรงงาน

คดีแรง สำนักงานฯ ให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชย ค่าจ้าง ค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม          

 

ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่

สำนักงานฯ และทีมทนายความเชียงใหม่ เป็นทนายความต่อสู้คดี
โดยแท้จริงซึ่งอาศัยข้อเท็จจริงจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนำมาปรับใช้ให้เข้ากับข้อกฎหมายเพื่อให้ลูกความได้รับความเป็นธรรมและยุติธรรมตามกฎหมายมากที่สุด ซึ่งการดำเนินการจากข้อเท็จจริงนี้ ทำให้ลูกความไม่ต้องเสี่ยงต่อคดีอาญาในอนาคต อาทิ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จซึ่งล้วนแล้วแต่มีโทษจำคุกทั้งสิ้น ข้อดีจากการดำเนินคดีจากข้อเท็จจริงโดยตรงย่อมทำให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายอย่างแน่นอน เนื่องจากการดำเนินคดีให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงย่อมไม่ก่อให้เกิดข้อพิรุธแต่อย่างใด ซึ่งข้อพิรุธตรงนี้ย่อมทำให้เกิดผลทางคดีเป็นแพ้ชนะคดีได้ สำนักงานฯ และทีมทนายความเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญในการดำเนินคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงจากเรื่องจริงไม่มีการปรุงแต่งข้อเท็จจริง เพื่อนำมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายในเรื่องนั้นๆ อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ผลจากการดำเนินคดีเป็นที่น่าพึงพอใจต่อลูกความที่ได้รับการให้บริการจากสำนักงานฯ อย่างล้นหลาม
ค่าวิชาชีพทนายความ สำนักงานฯ เน้นในเรื่องความชัดเจนในค่าวิชาชีพทนายความและคำนวณมาจากความยากง่ายของคดี ไม่ได้คำนวณตามอำเภอใจ

นอกจากนั้น เพื่อให้ลูกความสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้ โดยสำนักงานฯ จะจัดทำสัญญาจ้างว่าความขึ้นมา เพื่อจะได้กำหนดรายละเอียดข้อตกลงระหว่างลูกความกับทนายความ ทำให้ปราศจากข้อสงสัยในการให้บริการของสำนักงานฯ ซึ่งค่าวิชาชีพทนายความนั้น สำนักงานฯ ไม่ได้กำหนดค่าวิชาชีพตามความพึงพอใจ แต่ได้กำหนดค่าวิชาชีพมาจากการเก็บข้อเท็จจริง พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ลูกความรวบรวมให้สำนักงานฯ รวมถึงความยากง่ายในดำเนินการในชั้นพิจารณาของศาลประกอบกัน แล้วจึงประเมินเป็นค่าวิชาชีพทนายความเป็นรายกรณีไป ดังนั้น สำนักงานฯ จึงมั่นใจในความชัดเจนเรื่องค่าวิชาชีพทนายความ และไม่มีการเรียกเก็บค่าวิชาชีพทนายความเพิ่มเติมจากสัญญาจ้างว่าความอย่างแน่นอน หากท่านได้ให้ความไว้วางใจให้สำนักงานฯ ดำเนินการทางคดีให้แล้ว ท่านย่อมได้ความกระจ่างให้ข้อกฎหมาย และความสบายใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอน เพราะสำนักงานฯ มีทางออกให้แก่ลูกความทุกรายและได้รับความพึ่งพอใจกันทุกคน(ทนายความเชียงใหม่)

นอกจากนั้น ทนายความเชียงใหม่ ยังให้บริการเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่สนใจกฎหมายใกล้ตัว ซึ่งได้รวบรวมกฎหมายใกล้ตัว และตัวอย่างคำพิพากษาของศาลให้เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการนำกฎหมายเหล่านี้ไปประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาในภายภาคหน้าหรือหากมีปัญหาในเรื่องนั้นๆ แล้ว ก็สามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้แก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที โดยความกฎหมายของทนายความเชียงใหม่นั้น สามารถกดคลิกได้ที่นี้ ความรู้กฎหมาย หรือกดที่เมนู บทความได้ 

แผนที่สำนักงาน