สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพ.ศ.๒๕๓๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒