สำนักงานกฎหมาย นพนภัส ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่
ปรึกษากฎหมายเบื้องต้น ฟรี ต้องการจ้างทนาย แอดไลน์ได้ที่

สำนักงานฯ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนทางด้านกฎหมาย โดยให้บริการปรึกษาทางด้านกฎหมายทุกฐานะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานฯ ได้จัดตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นทนายเชียงใหม่ก็ว่าได้
ทนายความเชียงใหม่เป็นทนายมืออาชีพ ประสบการณ์ในการว่าความกว่า 10 ปี เต็มไปด้วยประสบการณ์จากการทำงานจริง คุณสามารถปรึกษาด้านคดีความ โดยทนายมืออาชีพ โทร 0957788803 ผู้ได้รับความเดือดร้อนทางด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางคดีแพ่ง อาทิ คดีถูกครอบครองปรปักษ์ที่ดิน ไม่ได้รับการแบ่งปันทรัพย์มรดกจากทายาท ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ ผิดสัญญาก่อสร้าง ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาเช่าซื้อรถ ละเมิด เป็นต้น หรืออาจจะเป็นความเดือดร้อนในทางคดีอาญา อาทิ ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาในข้อหายักยอก ลักทรัพย์ ฉ้อโกง พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ หรือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาทุกกรณีเพื่อให้ได้รับการชดใช้เยี่ยวยาจากการกระทำความผิดทางอาญาของจำเลย เป็นต้น สำนักงานฯ และทีมทนายเชียงใหม่จึงมุ่งเน้นในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนทางด้านกฎหมาย โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

 

ทนายเชียงใหม่

 

 

 

รับว่าความดังนี้

คดีแพ่ง
ซึ่งเป็นคดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน เช่น พิพาทกันเรื่องรถยนต์ พิพาทกันเรื่องที่ดิน พิพาทกันเรื่องทรัพย์มรดก พิพาทกันเรื่องรถชนกัน เป็นต้น คดีเหล่านี้เรียกว่าเป็นคดีแพ่ง โดยยกตัวอย่างเช่น คดีกู้ยืมเงิน คดีเช่าซื้อ คดีบัตรเครดิต คดีเช่าทรัพย์ คดีละเมิด คดีที่ดิน และคดีอื่นๆ เกี่ยวกับการเรียกร้อง ค่าเสียหายหรือสิทธิตามสัญญาทุกประเภท ฯลฯ
คดีอาญา เป็นคดีที่มีโทษ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ริบทรัพย์ ปรับ หากมีอัตราโทษเหล่านี้ จะเป็นความผิดทางอาญาทั้งนั้น เช่น คดียักยอก คดีฉ้อโกง คดีลักทรัพย์ คดีทำร้ายร่างกาย คดีฆ่า และคดีอื่นๆ อันมีโทษจำคุกทุกประเภท ทุกข้อหา
คดีแรงงาน เป็นคดีพิเศษที่แยกออกมาจากคดีแพ่งทั่วไป ซึ่งเป็นคดีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนใหญ่แล้วจะพิพาทกันเมื่อเกิดการเลิกจ้างกันขึ้น เช่น คดีเรียกค่าชดเชย ค่าจ้าง เรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก การเลิกจ้าง ได้รับอันตรายจากการทำงาน จนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต
คดีปกครอง เป็นคดีพิเศษที่มีคู่สัญญาเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นเอกชนซึ่งใช้อำนาจทางปกครอง อาทิ มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น คดีปกครอง เช่น คดีผิดสัญญาทางปกครอง คดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คดีเรียกร้อง ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีแพ่ง

คดีแพ่ง สำนังานฯ ให้บริการ ฟ้องร้องดำนินคดีทางแพ่งต่างๆ ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิด
แก้ต่างคดีที่ถูกฟ้องทางแพ่ง ร่างสัญญาให้รัดกุม จัดทำพินัยกรรม ตรวจสอบข้อสัญญา รวมถึงประนีประนอมยอมความ
 

 

ทนายความเชียงใหม่

คดีอาญา

คดีอาญา สำนักงานฯ ให้บริการในการร้องทุกข์ ฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาลโดยตรงทุกข้อหา แก้ต่างคดีทุกข้อหา ดูแลให้ได้รับความเป็นทางกฎหมายในชั้นตำรวจ อัยการ และชั้นศาลรวมถึงร่างอุทธรณ์ ฎีกา
 

ทนายความเชียงใหม่

คดีแรงงาน

คดีแรง สำนักงานฯ ให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย กล่าวคือ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชย ค่าจ้าง ค่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม          

 

ทนายความเชียงใหม่

ทนายความเชียงใหม่

สำนักงานฯ และทีมทนายความเชียงใหม่ เป็นทนายความที่มีเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยมีประสบการณ์การว่าความมาแล้วนับไม่ถ้วน รวมถึงได้ว่าความมาแล้วทั่วราชอาณาจักรไทย จึงถือได้ว่าเป็น สำนักงานและทีมทนายความเชียงใหม่ ที่เป็นทนายความมืออาชีพและมีความรอบคอบในการทำงาน ดังนั้น คดีที่ท่านกำลังจะมอบหมายให้สำนักงานดำเนินคดีนั้น จึงไม่ใช่คดีแรกของสำนักงาน เพราะสำนักงานได้ว่าความมาแล้วทุกประเภทคดี ท่านจึงเกิดความสบายใจเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงาน
โดยรับว่าความคดีของท่านเพื่อให้ท่านได้รับความยุติธรรมและถูกต้องตามความประสงค์สูงสุด สำนักงานฯ และทีมทนายความเชียงใหม่จึงให้ความสำคัญในความประสงค์ทางคดีของท่านเป็นหลัก หากสำนักงานได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้ว คดีของท่านสามารถดำเนินคดีต่อไปได้ สำนักงานจะเสนอให้ท่านฟ้องคดีเรื่องนั้นๆ แต่หากคดีของท่านไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ สำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบโดยไม่ปิดบัง สำนักงานและทีมทนายความเชียงใหม่ มีความจริงใจและมีความรอบคอบในการดำเนินคดีทุกคดี ไม่ว่าคดีนั้นจะเล็กหรือเป็นคดีใหญ่ สำนักงานให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน เพราะทุกคนต่างมีความเท่ากันและเสมอภาคกัน ดังนั้น ขอให้ท่านไว้วางใจให้สำนักงานได้ดำเนินคดีให้แก่ท่านแล้วท่านจะได้รับความยุติธรรม ความสบายใจ และความพึงพอใจในการทำงานของสำนักงานกลับไปอย่างแน่นอน (ทนายเชียงใหม่)
 

นอกจากนั้น ทนายความเชียงใหม่ ยังให้บริการเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนที่สนใจกฎหมายใกล้ตัว ซึ่งได้รวบรวมกฎหมายใกล้ตัว และตัวอย่างคำพิพากษาของศาลให้เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการนำกฎหมายเหล่านี้ไปประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมาในภายภาคหน้าหรือหากมีปัญหาในเรื่องนั้นๆ แล้ว ก็สามารถที่จะนำความรู้เหล่านี้แก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที โดยความรู้กฎหมายของทนายความเชียงใหม่นั้น สามารถกดคลิกได้ที่นี้ ความรู้กฎหมาย หรือกดที่เมนูคำว่า "บทความ" ได้ 

แผนที่สำนักงาน