สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

บริการของเรา

บริการของ นพนภัส ทนายความเชียงใหม่

สำนักงานฯ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนทางด้านกฎหมายโดยสำนักงานฯ ได้จัดตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นทนายเชียงใหม่ก็ว่าได้

 

“...ในฐานะทนายความผู้เป็นนักกฎหมายสาขาหนึ่ง ไม่พึงนิ่งเฉยต่อการแสดงความคิดเห็น และในการเผยแพร่ความรู้ในทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้กฎหมายอย่างแท้จริง หากสิ่งใดที่ดำเนินอยู่ในสังคมทุกวันนี้ เป็นไปโดยไม่ถูกต้องด้วยความยุติธรรมแล้ว นักกฎหมายที่ดีไม่พึงนิ่งเฉยเสีย ควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต โต้แย้งด้วยเหตุผล เพื่อความถูกต้องและเพื่อความเป็นธรรมของบ้านเมือง หากนักกฎหมายสามารถกระทำได้เช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญไปได้...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน กรุงทพมหานคร ( เมื่อ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ )