สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

รับร่างสัญญา

ในการร่างสัญญานั้น คู่สัญญาคิดว่าเป็นการเขียนๆ ข้อความลงในสัญญาแล้วจะบังคับตามตัวอักษรในสัญญานั้นๆ แต่รู้หรือไม่ว่า ข้อสัญญาบางข้อแม้ตกลงกันแล้วก็เป็นการขัดต่อกฎหมายไม่อาจใช้บังคับได้ และในบางข้อที่คู่สัญญาร่างขึ้นมานั้นคิดว่าครบถ้วนตามข้อที่ตกลงกันแล้ว แต่มีข้อกฎหมายที่ควรกำหนดไว้ในข้อสัญญาแต่คู่สัญญาไม่ได้กำหนดเอาไว้ เมื่อเกิดคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว ย่อมเป็นที่มาของการโต้แย้งกับระหว่างโจทก์และจำเลยหรือไม่คู่ความในสัญญา ดังนั้น การร่างสัญญาที่ดีจะต้องเป็นการร่างสัญญาที่รัดกุม และมีรายละเอียดครบถ้วนในสัญญาของเรื่องนั้นๆ สำนักงานฯ ยินดีในบริการทางด้านการร่างสัญญาในรัดกุมและเกิดความเป็นธรรมระหว่างคู่สัญญา หรือรักษาผลประโยชน์ให้แก่ท่านโดยการตรวจร่างสัญญาที่คู่สัญญาอีกฝ่ายได้เสนอให้ท่านได้ลงลายมือในสัญญานั้นๆ