สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่องกฎหมายที่ดิน

- ที่ดินมีสิทธิครอบครองซื้อในระหว่างห้ามโอน ผลจะเป็นอย่างไร
- วิธีการโอนที่ดินให้แก่ทางราชการจะต้องทำอย่างไร
- เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิฟ้องคดีได้ ๒ ทาง มีวิธีการอย่างไร
- การเปลี่ยนเจตนาครอบครองที่ดินแทนผู้อื่น สามารถทำได้อย่างไร
- การนับระยะเวลาครอบครอบปรปักษ์ กรณี ที่สิทธิครอบครองเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน
- ฐานรากของอาคารรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น จะอ้างว่าเป็นการครอบครองโดยเปิดเผยได้หรือไม่
-การซื้อทรัพย์ที่ดินได้มีการครอบครองปรปักษ์มาก่อน จะมีผลตามกฎหมายอย่างไร
-ซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอน จะมีผลอย่างไรในทางกฎหมาย ตอน ๒
-เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร
-ครอบครองปรปักษ์ที่ดินที่ติดจำนองจำนองย่อมติดไปด้วย
-

จอดรถขวางทางทำให้เข้าออกลำบากในหมู่บ้านจัดสรรฟ้องขับไล่ได้

-การครอบครองปรปักษ์ไม่อาจสู้การจำนองโดยสุจริตได้

-ครอบครองปรปักษ์ยกขึ้นต่อสู้จำนองไม่ได้

-ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร

-ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่

- ตกลงให้ที่ดินเป็นภาระจำยอมเจ้าของที่ดินสามารถฟ้องให้จดทะเบียนได้

-การซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท5

- ผลของการซื้อ นส3 ไม่ได้จดทะเบียน

-ผู้รับซื้อที่ดินหมู่บ้านจัดสรรต้องได้รับหนังสือปลอดหนี้ก่อนโอนหรือไม่

-ได้ นส3 มาโดยไม่ถูกต้อง ก็ไม่มีสิทธิขาย