สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ พรบ เช็ค

-เมื่อเช็คเด้งความผิดทางอาญาต่อมาสัญญาเช่าซื้อเลิกกันเพราะรถโดยยึด เป็นเหตุให้ความผิดระงับไปด้วยหรือไม่

-ความผิดตาม พรบ เช็ค สามารถมีตัวการร่วมได้

-การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เช็ค นั้นจะต้องเป็นหนี้ที่บังคับได้

-การจะเป็นความผิดตาม พรบ เช็คจะต้องมีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย

- ไม่ได้ลงวันที่ในเช็คจะมีความผิดหรือไม่

-หากรู้ว่าไม่สามารถชำระเงินได้และออกเช็คเพื่อค้ำประกันหนี้จะมีผลอย่างไร

-จงใจลงลายมือชื่อในเช็คไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้แก่ธนาคารจะมีผลอย่างไร

-การทราบถึงฐานะการเงินของจำเลยเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้นแล้วออกเช็คให้ประกันค้ำหนี้

-สัญญากู้ระบุว่าเช็คค้ำประกันแต่เจตนาเพื่อชำระหนี้เงินกู้

- ไม่มีสัญญากู้ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้แล้วเช็คเด้งไม่ผิด

- ออกเช็คชำระหนี้การพนันแม้เช็คเด้งก็ไม่เป็นความผิด

-ไม่กรอกข้อความในเช็คเมื่อเช็คเด้งมีความผิดหรือไม่

- ออกเช็คชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในสมุดเช็คของผู้อื่นมีความผิดหรือไม่

- ออกเช็คโดยไม่ได้กรอกข้อความมีความผิดหรือไม่

- บุคคลล้มละลายออกเช็คสั่งจ่ายก่อนล้มละลายมีผลเป็นอย่างไร