สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้ เรื่อง กฎหมายมรดก

-หากศาลตั้งผู้จัดการมรดกหลายคน คนใดตายจะต้องดำเนินการอย่างไร

-พินัยกรรมห้ามโอนทรัพย์มรดก

- สิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก

- เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่

-ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินเกินส่วนของตน

-เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้ต้องฟ้องลูกหนี้ภายใน1ปี

-สิทธิในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัว

-ขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนอกจากที่พินัยกรรมระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่

-เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่

-ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตตายก่อนผู้ทำประกันผลเป็นอย่างไร

-บุตรนอกสมรสมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายหรือไม่

 

 
 
 
 
 
 
 

-ภริยารับมรดกแทนที่สามี ได้หรือไม่

-บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่

-บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดา

-ทายาทและเจ้ามรดกตายพร้อมกันจะรับมรดกแทนที่ไม่ได้โดยเด็ดขาด

-บุคคลสองคนอาจทำพินัยกรรมในฉบับเดียวกันก็ได้

-คำสั่งเสียด้วยวาจาให้เป็นผู้จัดการศพก่อนตาย มีผลใช้บังคับได้หรือไม่

-ทำพินัยกรรมยกเงินในบัญชีเงินฝากที่มีชื่อผู้ตายเพื่อบุตรผู้เยาว์ ได้หรือไม่

-ขณะทำพินัยกรรม ผู้ตายไม่รู้สึกตัว มีผลใช้บังคับได้หรือไม่

-พินัยกรรมไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นว่าประสงค์จะให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมเมื่อถึงแก่ความตายแล้ว