สำนักงานกฎหมาย

นพนภัส

ทนายความเชียงใหม่

สาระน่ารู้เรื่องกฎหมายแพ่ง

- ซื้อรถยนต์ไม่ได้โอนทางทะเบียนแล้วกรรมสิทธิ์เป็นของใคร

- สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ ผลเป็นอย่างไร

- สัญญาเช่าโดยออกค่าก่อสร้างตึกช่วยผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร

-ผู้เยาว์ทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมผลเป็นอย่างไร

-สัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่ตกลงให้งวดงานตกเป็นของผู้ว่าจ้างจะใช้บังคับได้หรือไม่

- ส่งมอบโฉนดที่ดินไว้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ จะมีผลอย่างไร

-การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้ว มีผลอย่างไร

-เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร

-นิติกรรมใดที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปแล้วเจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้

-คำว่า ไถ่คืนในภายหลัง ในสัญญา เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้

-เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย

- สัญญากู้ยืมเงินที่รวมดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีผลเป็นอย่างไร

- ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อลูกหนี้ผิดนัดมีผลเป็นอย่างไร

- โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทนได้

-คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไรไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง

-ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถนำมาหักกับต้นเงินได้

-รูปแบบหรือหลักฐานในการทำสัญญาจะซื้อจะขายมีอย่างไรบ้าง

-เช็คค่าเช่าไม่ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาเช่า

 

- ซื้อที่ดินติดจำนองจากการขายทอดตลาด

- คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนำดอกมาหักเงินต้นได้

-ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย

-มูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินมาจากการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้

- ภริยาปลอมลายมือชื่อสามีไปกู้ยืมและสามีได้รับเงินกู้แล้วก็ต้องรับผิดชดใช้

-แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ

-สัญญาค้ำประกันปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่

-สัญญากู้ปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่

-สัญญาเช่าปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่

-สัญญาซื้อขายที่ดินปิดอากรแสดมป์เท่าไหร่

-ใบสมัครสินเชื่อบุคคลเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่

- ซื้อขายที่ดินแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายมีผลเป็นอย่างไร

- สัญญากู้ไม่ได้เขียนวันคืนเงินต้นเอาไว้

- สัญญาขายฝากไม่ได้ระบุบ้านเอาไว้ด้วยผลจะเป็นอย่างไร

- เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่

- สัญญกู้ไม่ได้ระบุวันคืนเงินเอาไว้

-เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร

-มอบเงินเพื่อวิ่งเต้นให้ได้ตำแหน่งไม่อาจเรียกคืนได้

-การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้